നെട്ടൂര്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് :ഒരു പഠനംനെട്ടൂര്‍ കമ്മീഷന്‍, മുസ്ലിം, കേരളം, മുസ്ലിം ലീഗ്,സംവരണം,പിന്നോക്കാവസ്ഥ, സമുദായം, സാമ്പത്തികം, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്, നായര്‍, നിലപാട്, റിപ്പോര്‍ട്ട്, വരുമാനം, ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളന സുവനീര്‍ ഡിസംബര്‍ 16,17,18

Instagram