നുണയനും കള്ളുകുടിയനുമാവാം പക്ഷേ എഴുത്തില്‍ ഒത്തു തീര്‍പ്പില്ലതൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, എഴുത്തുകാരന്‍

Instagram