നീലക്കരടിമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / വിവര്ത്തനം , കഥ / ദലാല്‍ അല്‍ ഖലീഫ

Instagram