നീചന്‍തൂലിക- 2004 സെപ്തംനബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 2, കവിത

Instagram