നിഴല്‍തൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, കവിത

Instagram