നിളാതടത്തിന്‍റെ അക്ഷരപ്പെരുമമലപ്പുറം മുദ്രകള്‍ നിളാ നദി

Instagram