നിണമണിഞ്ഞ മണ്ണില്‍നിന്നൊരു വീരഗാഥമജീദും,റഹ് മാനും, കുഞ്ഞിപ്പയും ..

Instagram