– നാല്പാത് കൊല്ലം ഖുര്ആുന്‍ കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച സ്ത്രീ. നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 3, 1970 മാര്ച്ച് 20, പേജ് 15 / വ്യക്തി, സ്മരണ

Instagram