നാം എങ്ങോട്ട്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 4 1980 മെയ്, പേജ് 13, രാഷ്ട്രീയം

Instagram