നാം എങ്ങനെ സംഘടിക്കണംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 12, 1975 ഡിസംബര്‍ 20, പേജ് 22, മതം, ഇസ്‌ലാം, സംഘടന.

Instagram