നാം ഇപ്പോഴും പ്രഭാതത്തിന്റെ ആദ്യ കിരണവുമായി മല്‍പിടുത്തം നടത്തുന്നുഞാന്‍ സ്വപ്നം കാണുന്ന വരുംകാലം

Instagram