നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 4, ഇന്ത്യാ ചരിത്രം, സ്വാതന്ത്ര്യം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram