നമ്മുടെ ഇസ്സത്ത് (7)നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9 ലക്കം 10 1977 നവംബര്‍ പേജ് 20, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം.

Instagram