നമസ്‌കാരത്തിന്റെ ശര്ത്തുീകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 10, 1970 ഒക്ടോബര്‍ 20, പേജ് 6 / നമസ്‌കാരം, ഇസ്്‌ലാം

Instagram