നമസ്‌കാരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 2, ലക്കം 9, 1970 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 7 / മതം, ഇസ്്‌ലാം, കര്മ്മസശാസ്ത്രം

Instagram