നമസ്‌കാരം രക്ഷയുടെ കവാടംഇസ്‌ലാം, നിസ്‌കാരം.

Instagram