നബി കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഉജ്ജ്വല താരംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 7, ചരിത്രം, വ്യക്തി, അഹ്മദ്.

Instagram