നഫീസത്ത് ബീവി (റ)നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 5, 1975 മെയ് 20, പേജ് 8, ചരിത്രം, വ്യക്തിസ്മരണ.

Instagram