നടേശപ്പണിക്കരാദികളുടെ ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനംതൂലിക- 2005 ഫെബ്രുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 7, വെള്ളാപള്ളിനടേശന്‍, നാരായണപ്പണിക്കര്‍

Instagram