നഗ്നത മറക്കല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, പേജ് 8. മതം, ഇസ്‌ലാം, കര്‍മ്മശാസ്ത്രം, നഗ്നത

Instagram