ധീരനായ സമുദായ സ്‌നേഹി നഷ്ടപ്പെട്ടുനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, 1969 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 27. അനുസ്മരണം, വ്യക്തി, കെ.പി. തങ്ങള്‍ പട്ടാമ്പി.

Instagram