ധാര്‍മ്മിക വിപ്ലവത്തിന്‍റെ കൊടുങ്കാറ്റ് വിതയ്ക്കുമ്പോള്‍-അഹമ്മദ് പാതിരിപ്പറ്റ
Instagram