ധാര്‍മ്മികബോധമുള്ള ഇളം തലമുറ വളരണംചരിത്രബോധമുള്ള ഉത്തരവാധിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു ഇളം തലമുറയുടെ സൃഷ്ടികര്‍മ്മമാണ് എം.എസ്.എഫിലൂടെ നടക്കേണ്ടത്.

Instagram