ധാന്യങ്ങളുടെ സകാത്ത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 9, ലക്കം 6, 1977 ജൂണ്‍, പേജ് 7, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, സകാത്ത്.

Instagram