ദൈവ നിഷേദം ശാസ്ത്രീയമോ?പ്രകൃതി നിയമം പ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാഖാനിക്കുന്നില്ല .അതൊരു വസ്തുത മാത്രമാണ്.

Instagram