ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനും മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടിയുടെ ന്യൂനപക്ഷവിരോധവുംതൂലിക- 2005 ജനുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 6, ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷന്‍

Instagram