ദുല്ഹിദജ്ജ 8 മുഹര്റംത ആ രണ്ട് മഹാരഥന്മാുര്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 9, ഇസ്‌ലാമിക ചരിത്രം, വ്യക്തി സ്മരണ

Instagram