ദില്ലി ഭരിച്ച പ്രധമ വനിതദില്ലി സിംഹാസനത്തിലെ ആദ്യ വനിത സുല്‍ത്താന റസിയബീഗം

Instagram