ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ബാധ്യതകള്‍ അഖീഖത്തും മധുരമേകലുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21 ലക്കം 7 1987 ആഗസ്റ്റ്, പേജ് 17, ദാമ്പത്യം, കുടുംബം

Instagram