ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ബാധ്യതകള്‍ പ്രീതിയും തേടിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 20 ലക്കം 1 1988 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 17, ദാമ്പത്യം, കുടുംബം

Instagram