ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ബാദ്ധ്യതകള്‍ അനുരജ്ഞനവും ശയനവുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 19 ലക്കം 2 1987 മാര്ച്ച് പേജ് 21, ദാമ്പത്യം, കുടുംബം

Instagram