ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ ബാദ്ധ്യതകള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 19 ലക്കം 12 1988 ജനുവരി, പേജ് 17, ദാമ്പത്യം, കുടുംബം

Instagram