ദര്സ് ഏകീകരിക്കുകയോനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 9 1983 ഒക്ടോബര്‍, പേജ് 17, ഇസ്‌ലാം, വിദ്യാഭ്യാസം, ദര്സ് സമ്പ്രദായം

Instagram