ത്വവാഫ്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 4 1980 മെയ്, പേജ് 8, കര്മ്മശാസ്ത്രം, ഹജ്ജ്, ത്വവാഫ്

Instagram