ത്യാഗത്തിന്‍റെയും സേവനത്തിന്‍റെയും പ്രതീകംമലപ്പുറം മുദ്രകള്‍ എം.കെ.ഹാജി സാഹിബ്

Instagram