തോല്‍പിക്കാനല്ല; സ്വയം ജയിക്കാന്‍തൂലിക- 2005 സെപ്തംബര്‍, പുസതകം 5 ലക്കം 2, വോട്ട്

Instagram