തൊഴിലിന്റെ മാഹാത്മ്യം ഇസ്‌ലാമിക വീക്ഷണത്തില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം ഒന്ന്, ലക്കം 7, 1969 ജൂലായ് 20, പേജ് 19. ഇസ്‌ലാം, തൊഴില്‍

Instagram