തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളിലേക്കൊരെത്തിനോട്ടംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 15 ലക്കം 1 1983 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram