തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ മറിമായങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 20 ലക്കം 1 1988 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 8, രാഷ്ട്രീയം, തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്

Instagram