തുമ്പികളെക്കൊണ്ട് തല്ലെടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍തൂലിക- 2006 ജൂണ്‍ പുസ്തകം 5 ലക്കം 11, കായികം

Instagram