തീവ്രവാദവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുംതൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, കെ.എം ഷാജി, അഭിമുഖം, മാറാട് കലാപം

Instagram