തീക്കാറ്റായി മാറിയ ഒരു മനുഷ്യസ്‌നേഹിതൂലിക- 2006 ആഗസ്റ്റ് പുസ്തകം 6 ലക്കം 1, പി.വി നാരായന്‍ നായര്‍, പവനന്‍

Instagram