തിലാപ്പിയ ഒരു മീനല്ലമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / യാത്ര , മരുഭൂമി

Instagram