തിരമടങ്ങിയപ്പോള്‍തൂലിക- 2005 മെയ്, പുസതകം 4 ലക്കം 10, കവിത

Instagram