താണ്ടിയ വഴികള്‍ ചരിത്രം ഇനിയുമേറെയുണ്ട് താണ്ടാന്‍…മുസ് ലിം ലീഗ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളുടെ കരുത്താണ് പാര്‍ട്ടിയെ നില നിര്‍ത്തുന്നത്

Instagram