തല്ഖീനും സിയാറത്തുംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 3, 1977 മാര്ച്ച് , പേജ് 8, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍.

Instagram