തലമുറകളെ പുളകമണിയിച്ച തളിപ്പറമ്പുകാരന്‍ മൊയ്തുതൂലിക- 2005 ജൂണ്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 11, എ.പി മൊയ്തു തളിപ്പറമ്പ്

Instagram