തനൂരില്‍ ജനസംഘവും പോലീസും ചേര്‍ന്നു സംഘര്‍ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 8 ലക്കം 1 ഏപ്രില്‍ 15 / സംഘര്‍ഷം / മുസ്ലിം വിരോധികള്‍

Instagram