തഖ്വയുടെ സൗരഭ്യം പരത്തുന്ന ഈദൂര്‍ ഫിത്വര്‍തൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, ഈദുല്‍ ഫിത്വര്‍

Instagram