ഡെല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ സ്റ്റാലിനിസംതൂലിക- 2005 മെയ്, പുസതകം 4 ലക്കം 10, സി.പി.എം 18 കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Instagram